baner główny kino.JPG
         
baner kup bilet 3.JPG
Wyszukiwarka
banerek repertuar.JPG
banerek dofinansowanie.JPG
baner RDK.JPG
baner facebook kino.JPG
baner PARKINGI kino.JPG
Regulamin Kina Bałtyk

 

 

 

 


Rypiński Dom Kultury ul. Warszawska 8 87-500 Rypin tel. 54 280 21 56

 

 

 

Regulamin określa zasady zachowania się i korzystania z kina „Bałtyk” dla osób, które nabyły bilety na seanse filmowe lub wydarzenie specjalne (spektakl, koncert itp.) i tym samym wyraziły zgodę na jego przestrzeganie.

 

1. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

2. Zakupu biletów do kina można dokonać w kasie RDK w Rypinie która jest otwarta 1 godz. przed rozpoczęciem każdego seansu, lub w systemie internetowej sprzedaży biletów.

3. Ceny biletów wstępu do kina Bałtyk zamieszczone są na stronie internetowej http://kino.rypin.eu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do ich zmian.

4.  Bilet jest ważny jedynie na wyznaczony seans filmowy albo na wskazane wydarzenie specjalne, w określonym dniu i o wyznaczonej godzinie.

5. Na seanse filmowe, przy których określona została kategoria wiekowa bilety mogą nabyć osoby spełniające granicę wieku po okazaniu odpowiedniego dokumentu ze zdjęciem zawierającego datę urodzenia lub znajdujące się pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

6. Bilety ulgowe, w cenie obniżonej w stosunku do ceny biletu normalnego, przeznaczone są dla określonych kategorii wiekowych lub określonych kategorii osób, mogą je nabyć tylko osoby spełniające kryteria, a w szczególności po okazaniu odpowiedniego dokumentu, w tym dokumentu tożsamości. W przypadku nie okazania odpowiedniego dokumentu w kasie kina lub podczas kontroli biletu, klient jest zobowiązany do dokonania w kasie kina dopłaty do ceny biletu normalnego.

     a. Bilety ulgowe przysługują uczniom i studentom za okazaniem ważnej legitymacji, przy zakupie biletów studenckich oraz uczniowskich nie są honorowane karty Euro 26, ITIC i legitymacje doktoranckie,

     b. Karta Dużej Rodziny upoważnia do zakupu biletu w cenie ulgowej. Karta Dużej Rodziny nie upoważnia do zniżek na oferty łączone i wydarzenia specjalne (niefilmowe),

     c. Bilety seniorskie przysługują posiadaczom Rypińskiej Karty Seniora. Rypińska Karta Seniora nie upoważnia do zniżek na oferty łączone i wydarzenia specjalne (niefilmowe),

7.           Opiekun osoby niepełnosprawnej może przebywać na sali kinowej w ramach biletu  nabytego przez osobę niepełnosprawną w przypadku niepełnosprawności znacznie utrudniającej osobie niepełnosprawnej samodzielne poruszanie się na terenie kina (poruszającym się na wózku inwalidzkim, o kulach bądź w inny widoczny sposób mającym problem z samodzielnym przemieszczaniem się), oraz opiekunom towarzyszącym osobom niepełnosprawnym umysłowo w stopniu znacznym z symbolem U, P, N, określającym przyczynę niepełnosprawności. Podczas zakupu Biletów oraz w momencie wejścia na teren Kina, należy przedłożyć odpowiedni dokument (legitymację lub Orzeczenie o Niepełnosprawności), upoważniający do ulgi.

8. Dziecko w wieku do 3 lat, o ile nie zajmuje oddzielnego miejsca, może przebywać na sali kinowej pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna w ramach jego biletu. Dokument potwierdzający, że dziecko nie skończyło trzech lat, należy okazać na wezwanie pracownika kina.

9. Za osoby małoletnie, przebywające na terenie Kina lub uczestniczące w seansie lub wydarzeniu specjalnym, odpowiedzialność, w tym również materialną, ponoszą odpowiednio do stosownych przepisów prawa ich rodzice lub opiekunowie prawni bądź przedstawiciele ustawowi.

10. Bilety grupowe przysługują: grupom szkolnym, zorganizowanym liczącym minimum 20 osób.

11. Na grupę szkolną przysługuje bilet bezpłatny dla opiekuna:

    -1 bilet na grupę 10 osób (przedszkola, klasy I-III szkoła podstawowa)

    - 1 bilet na grupę 15 osób (klasy IV-VI szkoła podstawowa, gimnazja i szkoły średnie).

12. Do biletów kinowych zakupionych drogą elektroniczną (online) doliczana jest opłata serwisowa  w wysokości 1 PLN. Do pozostałych biletów (spektakle, koncerty) doliczona opłata może być wyższa (max. 5 zł). Wysokość opłaty serwisowej zależy od wyjściowej ceny biletu.

13. Godziny rozpoczęcia seansów określone w repertuarze, cennikach (oraz innych reklamach i ofertach) określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu.

14. Do obejrzenia seansów realizowanych w 3D niezbędne są specjalistyczne okulary, które można zakupić w kasie kina w trakcie jej funkcjonowania. Okulary mogą być wielokrotnie wykorzystywane na wszystkich projekcjach 3D w Kinie Bałtyk.

15. Wejście na salę kinową znajduje się na parterze i możliwe jest po okazaniu przy drzwiach ważnego biletu wstępu, lub potwierdzenia opłacenia rezerwacji w wyznaczonym terminie, które należy zachować do ewentualnej kontroli w czasie trwania seansu.

16. Na seans filmowy nie będą wpuszczone osoby posiadające bilet zniszczony, nieczytelny, zakupiony na inny seans niż ten odbywający się w danej chwili.

17. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu:

     - osobie będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających,

     - osobie zachowującej się niekulturalnie w stosunku do pracowników lub innych osób przebywających na terenie RDK ,

     - grupowego, jeśli nie jest spełniony punkt 10 regulaminu,

     - osobie nie spełniającej kategorii wiekowej określonej na dany seans filmowy, która podczas zakupu biletu nie jest pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

18.  RDK w Rypinie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez widzów na terenie kina.

19. Do Kina Bałtyk w Rypinie zabrania się wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu pracowników oraz widzów i innych osób przebywających na terenie RDK w Rypinie.

20. Pracownik RDK może:

    - wyprosić z terenu placówki osoby naruszające regulamin,

    - wyprosić z sali kinowej oraz budynku RDK osoby zachowujące się niestosownie, niekulturalnie wobec pracowników, widzów oraz innych osób przebywających na terenie RDK w Rypinie.

21. Zwrot biletu zakupionego w kasie kina możliwy jest w kasie kina w godzinach jej otwarcia, tylko  w przypadkach:

     - po okazaniu biletu wstępu wraz z paragonem zakupu, na seans, który się jeszcze nie rozpoczął, najpóźniej 15 minut przed seansem,

    - z przyczyn niezależnych od widza - kiedy seans się opóźni, nie odbędzie, bądź zostanie przeniesiony na inny termin, niż ten podany wcześniej, w terminie do 14 dni.

22. Zasady zwrotu biletów zakupionych online określa odrębny regulamin (Regulamin sprzedaży internetowej biletów w Rypińskim Domu Kultury)

23. Vouchery są bezgotówkową formą zapłaty za Bilet. Nie ma możliwości ich zwrotu lub zamiany na gotówkę.

24. Podczas projekcji filmowych zabrania się:

    - nagrywania obrazu i dźwięku (zgodnie z ustawą o prawach autorskich z dnia 4.02.1994r.). Osoba będąca świadkiem rejestracji obrazu i dźwięku podczas seansu filmowego powinna powiadomić o tym pracownika RDK w Rypinie,

    - zachowania zakłócającego oglądanie filmu pozostałym użytkownikom kina,

    - niszczenia wyposażenia sali kinowej,

    - korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń technicznych zakłócających odbywanie się seansu,

    - wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących,

    - spożywania artykułów spożywczych zakupionych poza Kinem,

    - spożywania alkoholu, narkotyków, innych substancji odurzających oraz palenia papierosów.

25. W sali kinowej należy zajmować miejsca zgodnie z zapisem na bilecie.

26. Zakup produktów barowych

    a.  Pełna oferta produktów wraz z cennikiem dostępna jest w Kawiarni Kina. Płatności za produkty można dokonać gotówką lub kartą.

    b. Po odejściu od kasy kawiarni kinowej ma możliwości zwrotu zakupionych towarów, prosimy   o przemyślane zakupy.

    c.  Na teren Kina nie można wnosić produktów spożywczych kupionych poza nim.

27. Monitoring

    a. Teren Kina jest monitorowany przez całą dobę.

    b. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z monitoringiem jest Rypiński Dom Kultury ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin.

    c. Czas przechowywania nagrania jest ograniczony ze względu na warunki techniczne i wynosi maksymalnie 14 dni. Monitoring jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom, pracownikom i współpracownikom Kina, a także dla ochrony mienia Kina oraz ustalenia  i dochodzenia roszczeń w sytuacjach tego wymagających.

    d. Nagrania z monitoringu zostaną udostępnione tylko w uzasadnionych przypadkach wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania, a którym powierzone zostanie przetwarzanie danych na podstawie i w zakresie określonym odpowiednią ustawą.

28. Reklamacje

    a. Wszelkie uwagi oraz sugestie mogą Państwo zgłaszać bezpośrednio Dyrekcji Rypińskiego Domu Kultury lub drogą elektroniczna poprzez adres:

    b. Odpowiedź na złożone reklamacje zostanie udzielona w terminie 14 dni roboczych.

29. Kino Bałtyk zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

30. Kino Bałtyk nie odpowiada za zgodność repertuaru zamieszczanego w środkach masowego przekazu. Aktualny repertuar kina znajduje się na stronie http://kino.rypin.eu, w gablotach RDK w Rypinie oraz na słupach informacyjnych na terenie miasta.

31. Uprawnienia do nabycia biletów w cenie niższej niż cena biletu normalnego, co obejmuje m.in. bilety rodzinne, bilety seniorskie, bilety uczniowskie, bilety studenckie i inne bilety ulgowe, nie łączą się z innymi promocyjnymi zasadami nabywania biletów.

32. Interpretacja Regulaminu leży po stronie RDK w Rypinie.

33. Rypiński Dom Kultury zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian w powyższym Regulaminie bez podania przyczyny.

34. Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2020 r.

                                                         

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się